Javni razpis za izbor operacij predstavlja enega ključnih instrumentov na področju raziskav, razvoja in inovacij, ki prvič združuje podporo vse od faze industrijskih raziskav in eksperimentalnega razvoja vse do trga. Skladno s tem je strukturiran v dva sklopa in sicer:

A.) Sklop 1: »Spodbujanje izvajanja raziskovalno-razvojnih programov (TRL 3-6)« ter

TRL_3-6

B.) Sklop 2: »Spodbude za raziskovalno-razvojne projekte (TRL6-9)«

TRL_6-9

Tehnološke stopnje pripravljenosti (TRL)

 

Sklop 1: »Spodbujanje izvajanja raziskovalno-razvojnih programov (TRL 3-6)«

Javni razpis je namenjen spodbujanju izvajanja raziskovalno-razvojnih programov konzorcijev, ki povezujejo akademsko sfero in gospodarstvo ter združujejo znanja in kompetence za razvoj novih produktov, storitev in procesov ter za uporabo novih tehnologij na prednostnih področjih S4. S tem prispevajo k uresničevanju ciljev RISS, ki predvideva vzpostavitev okolja, ki bo omogočalo učinkovit prenos znanja iz javno-raziskovalnih organizacij v podjetja.

Namen javnega razpisa je v okviru programov (operacij) spodbujati pripravo in izvedbo skupnih konzorcijskih raziskovalno-razvojnih projektov (RRP) institucij znanja in gospodarskih subjektov, ki bodo izkazovali:

 • koncentracijo znanja in kompetenc,
 • znanstveno in tehnološko odličnost,
 • tržni potencial v globalnih mrežah in verigah vrednosti,
 • zavezo in sposobnost vlaganja lastnih sredstev in
 • trajnost projektov (tudi po obdobju sofinanciranja).

Podprti programi bodo spodbujali konzorcijske partnerje k vključevanju v globalne verige vrednosti oz. znanja in s tem k internacionalizaciji slovenskega gospodarstva in raziskovalne sfere ter h krepitvi podpornega okolja za inovacijsko razvojne procese. V S4 so identificirana prednostna področja, kjer ima Slovenija dolgoročni potencial za uspešen prodor na globalne trge, za uspešnejšo in celovitejšo vključitev v globalne verige vrednosti. Na podlagi tega bo javni razpis podprl programe, ki bodo izkazovali koncentracijo znanja in kompetenc ter znanstveno in tehnološko odličnost le na naslednjih prednostnih področjih S4:

 1. Pametna mesta in skupnosti
 2. Pametne zgradbe in dom z lesno verigo
 3. Mreže za prehod v krožno gospodarstvo
 4. Trajnostna pridelava hrane
 5. Tovarne prihodnosti
 6. Zdravje-medicina
 7. Mobilnost
 8. Razvoj materialov kot končnih produktov.

Cilj je podpreti programe konzorcijev, ki bodo zajemali projekte, usmerjene k novim produktom in storitvam z visoko dodano vrednostjo in z izkazanim tržnim potencialom na mednarodni ravni ter posledično večje konkurenčnosti udeleženih partnerjev v verigah vrednosti.

Poleg izvedbe skupnih projektov bodo programi usmerjeni v krepitev dolgoročnega sodelovanja med akademsko sfero in gospodarstvom, dolgoročno skupno vizijo in močno mednarodno vpetost.

Programi bodo poleg podrobno zastavljenih raziskovalno-razvojnih projektov (TRL 3-61), ki bodo predmet financiranja v okviru javnega razpisa, zajemali tudi akcijski načrt inovacijske faze ter predviden razvoj in vpeljavo novih produktov, storitev in procesov na trg (TRL 7-9). Podprti bodo programi, ki bodo izkazovali konkretizirano celostno vizijo od faze razvoja vse do faze komercializacije in bodo predvideli rezultate v obliki tako tehnoloških, kakor tudi netehnoloških inovacij. Programi bodo poleg specifičnih ciljev, vezanih na prednostna področja S4, prispevali k horizontalnim ciljem OP 2014-20202, zlasti pospeševanju prehoda v energijsko učinkovito gospodarstvo in nizkoogljično družbo.

Razpisna dokumentacija za sklop 1 – Spodbujanje izvajanja raziskovalno-razvojnih programov (TRL3-6)

Sklop 2: »Spodbude za raziskovalno-razvojne projekte (TRL6-9)«

Namen javnega razpisa je spodbujanje raziskovalno-razvojnih in inovacijskih dejavnosti v podjetjih ali konzorcijih podjetij v okviru inovativnih raziskovalno-razvojnih projektov za razvoj novih ali izboljšanih proizvodov, procesov ali storitev na prednostnih področjih Slovenske strategije pametne specializacije (v nadaljevanju: »S4«), zaradi:

 • pospeševanja inovacij (med drugim lahko tudi z vključevanjem industrijskega oblikovanja v raziskovalno-razvojne in inovacijske dejavnosti podjetij10),
 • skrajšanja časa od ideje do trga,
 • krepitve konkurenčnega položaja podjetij in njihovega pozicioniranja v obstoječih in novih verigah vrednosti,
 • povečanja naložb zasebnega sektorja v raziskave in inovacije.

Cilj javnega razpisa je sofinancirati najmanj 24 inovativnih, raziskovalno-razvojnih projektov (v nadaljevanju: »RRI projekti«) podjetij ali konzorcijev podjetij, ki se nanašajo na razvoj novih ali izboljšanih proizvodov, procesov ali storitev z visoko dodano vrednostjo in s tržnim potencialom, kar posledično veča konkurenčnost sodelujočih podjetij.

Do sofinanciranja so upravičeni le RRI projekti, ki se lahko uvrstijo v eno od prednostnih področij uporabe veljavne S4, razen v področje trajnostnega turizma, kot opredeljuje S4. Sedaj veljavna S4, ki velja za celotno obdobje izvajanja tega javnega razpisa in izbranih RRI projektov, opredeljuje sledeča področja uporabe, so:

 1. Pametna mesta in skupnosti
 2. Pametne zgradbe in dom z lesno verigo
 3. Mreže za prehod v krožno gospodarstvo
 4. Trajnostna pridelava hrane
 5. Tovarne prihodnosti
 6. Zdravje – medicina
 7. Mobilnost
 8. Razvoj materialov kot končnih produktov

Natančna opredelitev sedaj veljavnih področij uporabe je predstavljena v S4, ki je dosegljiva na sledečem spletnem naslovu: http://www.svrk.gov.si/ .

Razpisna dokumentacija za sklop 2 – Spodbude za raziskovalno-razvojne projekte (TRL6-9) je na voljo na spletni strani MGRT.Show Buttons
Hide Buttons