Samo še nekaj mesecev nas loči do drugega roka za oddajo prijav na javni razpis »SPODBUDE ZA RAZISKOVALNO RAZVOJNE PROJEKTE 2«.

Namen javnega razpisa je spodbujanje raziskovalno razvojnih in inovacijskih dejavnosti v podjetjih ali konzorcijih podjetij v okviru inovativnih raziskovalno razvojnih projektov za razvoj novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev na prednostnih področjih Slovenske strategije pametne specializacije.

Med projektnimi cilji vsakega posameznega projekta, ki jih morajo vključena podjetja doseči je tudi dokazljiv vstop na trg z izdelkom, procesom ali storitvijo najkasneje 24 mesecev po zaključku projekta.

Projektni cilj mora biti v celoti izpolnjen, v nasprotnem primeru bo lahko ministrstvo odstopilo od pogodbe in zahtevalo vračilo že izplačanih sredstev. V primeru, da je cilj le delno izpolnjen, lahko ministrstvo zahteva sorazmerno vračilo sredstev.

Vsak prijavljen projekt mora imeti tudi lastne, programske cilje, o katerih morajo podjetja poročati še 5 let po zaključku RRI projekta. Doseganje programskih ciljev ne vpliva na sofinanciranje, vendar so ti cilji pomemben pokazatelj o doseganju izbranih kazalnikov na ravni javnega razpisa, zato so podjetja obvezana o tem letno poročati ministrstvu.

Vsi ti pogoji so lahko bistveno lažje uresničljivi, če so podjetja v projektnih partnerstvih nanje pripravljena od samega začetka oz. že v času pisanja prijave na razpis. Samo v tem primeru bodo namreč lahko ocenila vse potrebne aktivnosti pa tudi stroške, da bodo v času izvajanja projekta dejansko dosegla zastavljene cilje.

V Slovenskem gradbenem grozdu vam zaradi izkušenj, pridobljenih v številnih EU razvojno raziskovalnih projektih lahko pomagamo pri lažjem doseganju projektnih in programskih ciljev.

V ta namen smo razvili praktično delavnico kot pomoč podjetjem, ki se prijavljajo na prej omenjeni razpis ali podobne razpise na nacionalni, regionalni ali EU ravni. Sem spadajo razpisi v okviru programov COSME, HORIZON 2020, INTERREG in drugih programov.

Več o vsebini delavnice si lahko preberete na tej strani.Show Buttons
Hide Buttons